<-- ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/ผู้จัดเก็บ หน่วยวัด รายละเอียด
1. สัดส่วนของพื้นที่ป่าที่คงสภาพป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมด กองบริหารจัดการที่่ดิน สผ.
03
2. 2. สัดส่วนของพื้นที่ป่าที่คงสภาพป่าในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 3.สัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้ที่คงสภาพต่อพื้นที่ประเทศไทย 4.สัดส่วนของพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ได้รับการฟื้นฟูให้ฟื้นคืนเป็นป่าสมบ กองบริหารจัดการที่่ดิน สผ.
03